T?M FOAM

T?m nh?a PVC có tr?ng l??ng nh?, không ng?m n??c, không b?t l?a, cách nhi?t, dai b?n, c?ng ch?u ???c va ??p. T?m nh?a PVC có th? khoan, c?a, b?t vít hay ?óng ?inh và dán keo. Ngoài ra có th? ??o, g?t, c?t và g?p l?i d??i tác ??ng c?a nhi?t l??ng, ch?ng l?i ?n mòn hóa h?c, ch?u ??ng th?i ti?t.

Showing 1–4 of 6 results