T?M NH?A PIMA

T?m ván nh?a Pima là m?t trong nh?ng s?n ph?m nh?a ???c s? d?ng r?ng rãi trên toàn th? gi?i. S?n ph?m này ?em ??n s? ?a d?ng c?a ?ng d?ng và góp ph?n ?áng k? vào s? phát tri?n c?a ngành xây d?ng và trang trí n?i th?t. S? ph? bi?n c?a nó ??n t? nh?ng l?i th? nh?: ?? b?n, kh? n?ng ch?u n??c, ch?ng cháy, ch?ng ?n mòn, ch?ng ?m và là ch?t có tính n?ng cách ?i?n t?t.

Showing 1–4 of 8 results