V? chúng tôi

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH là m?t trong nh?ng nhà phân ph?i chính th?c T?m nh?a Pima và là nhà Nh?p kh?u tr?c ti?p T?m Foam
 
V?i ??i ng? lãnh ??o ?u tú, nhân viên giàu kinh nghi?m ???c ?ào t?o bài b?n, chuyên trách t?ng b? ph?n, chúng tôi luôn mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tuy?t v?i.
 
V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p nguyên v?t li?u cho trang trí n?i th?t, qu?ng cáo.., Hoàng Minh Anh luôn mang ??n nh?ng s?n ph?m m?i ch?t l??ng, s? tin t??ng và hài lòng cho khách hàng.
 
Thay m?t Công ty TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH chân thành c?m ?n s? tin t??ng và h?p tác c?a quý khách trong su?t th?i gian qua. Kính chúc quý khách s?c kho?, thành công trong công vi?c và cu?c s?ng.
 
Trân tr?ng c?m ?n!
 

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH

??a ch?: 582 Kinh D??ng V??ng, P. An L?c, Q. Bình Tân, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0822 670 888
Hotline: 0902 878 655
Email: minhanh8587@gmail.com
Website: ctyhoangminhanh.com.vn