T?M VÁN NH?A PIMA C?M TH?CH

T?m Pima là m?t v?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng thay cho g? và thép. So sánh v?i g?, nó có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh? sáng h?n, d? t?o hình, ch?ng cháy, ch?ng ?n mòn acid, ch?ng ?m, ch?ng th?m , cách âm… Thêm vào ?ó, có th? ph? ho?c in màu tùy ý d? dàng.

Showing 1–4 of 24 results