?ng d?ng c?a t?m ván nh?a Pima

0
28
T?M VÁN NH?A PIMA 5mm

T?m Pima là m?t v?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng thay cho g? và thép. So sánh v?i g?, nó có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh? sáng h?n, d? t?o hình, ch?ng cháy, ch?ng ?n mòn acid, ch?ng ?m, ch?ng th?m , cách âm… Thêm vào ?ó, có th? ph? ho?c in màu tùy ý d? dàng.

Tính n?ng c?a t?m ván nh?a pima  

– C?ng và b?n

– Ch?ng th?m n??c

– B? m?t c?ng, ch?ng tr?y

– Không b? th?i r?a và bi?n d?ng

– Ch?ng tác ??ng c?a môi tr??ng và va ??p

– Ch?ng l?i s? ?n mòn c?a mu?i và n??c

– Không b? ?n mòn b? mu?i, côn trùng và c? m?t s? acid

– Tr?ng l??ng nh? d? thi công   – Có th? dùng thay th? g?

– Không ch?a chât ??c h?i

– Có th? tái ch? hoàn toàn

– Ch?ng cháy  –

–  D? v? sinh và b?o trì

1. Trang trí n?i th?t

– Trang trí bên trong xe h?i, xe l?a, tàu cá, thuy?n bè…

– Dùng làm k? b?p, gi??ng t?,k?, c?a …

– Dùng trong salon, c?a hàng,v?n phòng, ngân hàng, khách s?n …

2. Dùng trong xây d?ng   

– Ki?n trúc

– Dùng làm copha, ván khuôn cho c?u ki?n bê tông.

– T?m lót sàn tr?n

– Dùng trong công viên n??c.

– Dùng trong môi tr??ng ?m ??t

3. Qu?ng cáo  

– Làm b?ng hi?u

– Trang trí b?ng qu?ng cáo và b?ng hi?u

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here