T?m nh?a pima – ván nh?a pima – s?n ph?m t?i ?u

0
37
t?m ván nh?a pima - tính n?ng
t?m ván nh?a pima - tính n?ng

T?m nh?a pima – ván nh?a pima – s?n ph?m t?i ?u trong cu?c s?ng

T?m nh?a pima (ván nh?a pima) là m?t v?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng thay cho g? và thép. So sánh v?i g?, nó có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh? sáng h?n, d? t?o hình, ch?ng cháy, ch?ng ?n mòn acid, ch?ng ?m, ch?ng th?m , cách âm… Thêm vào ?ó, t?m nh?a Pima (ván nh?a pima) có th? ph? ho?c in màu tùy ý d? dàng.

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH là m?t trong nh?ng nhà phân ph?i chính th?c T?m nh?a Pima (ván nh?a pima) và là nhà Nh?p kh?u tr?c ti?p T?m Foam

V?i ??i ng? lãnh ??o ?u tú, nhân viên giàu kinh nghi?m ???c ?ào t?o bài b?n, chuyên trách t?ng b? ph?n, chúng tôi luôn mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tuy?t v?i.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p nguyên v?t li?u cho trang trí n?i th?t, qu?ng cáo.., Hoàng Minh Anh luôn mang ??n nh?ng s?n ph?m m?i ch?t l??ng, s? tin t??ng và hài lòng cho khách hàng.

T?m nh?a Pima (ván nh?a pima) ???c ?ng d?ng r?t nhi?u trong cu?c s?ng :

Trang trí n?i th?t s? d?ng t?m nh?a pima (ván nh?a pima) ??

– Trang trí bên trong xe h?i, xe l?a, tàu cá, thuy?n bè…

– Dùng làm k? b?p, gi??ng t?,k?, c?a …

– Dùng trong salon, c?a hàng,v?n phòng, ngân hàng, khách s?n …

T?m nh?a Pima(ván nh?a pima) ???c s? d?ng trong xây d?ng

– Ki?n trúc

– Dùng làm copha, ván khuôn cho c?u ki?n bê tông.

– T?m lót sàn tr?n

– Dùng trong công viên n??c.

– Dùng trong môi tr??ng ?m ??t

S? ph? bi?n c?a t?m nh?a Pima (ván nh?a pima) trong qu?ng cáo

– Làm b?ng hi?u

– Trang trí b?ng qu?ng cáo và b?ng hi?u

??c tính t?m ván nh?a Pima
– Kích th??c: 1220 mm * 2440 mm có th? thay ??i.
– ?? d?y 3 mm ~ 30 mm
– Kh?i l??ng riêng 450 ~ 1000 kg/ m3
– B? m?t Nh?n bóng ho?c vân g?
– Mà s?c Tr?ng vàng ho?c xám

 T?m nh?a pima c?m th?ch.
Thân thi?n môi tr??ng, không d? cháy ,ch?ng th?m và ch?ng ?m. D? dàng l?p ??t ,không ??c h?i thay th? cho ?á c?m th?ch, g?ch ?p t??ng ván ép ,ván d?m và MDF

?ng d?ng c?a t?m nh?a pima ( ván nh?a pima)
?ng d?ng c?a t?m nh?a pima ( ván nh?a pima)

– ??c tính:
+ Kích th??c 1220 mm x 2440 mm có th? thay ??i.
+ ?? dày 3.8 mm,4.8 mm,5.8 mm … 10 mm
+ Kh?i l??ng riêng 2000 ~ 2200 kg/m3
+ Thi?t k? màu c?m th?ch
+ C?u trúc Nh?a c?ng + ?á c?m th?ch + l?p ph? UV + màng b?o v? PE
– ?ng d?ng:
Trang trí t??ng n?i th?t c?a khách s?n , nhà hàng câu l?c b?, showroom ,cao ?c v?n phòng, bi?t th? vi la , karaoke …

T?m nh?a Pima Vân g?.
Ch?ng ?m, s? ?n mòn và bi?n d?ng.T?m nh?a pima vân g? có th? gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ?? khi dùng g? b? th?m ?m ,cháy b? bi?n d?ng và gãy.
D? dàng l?p ??t thi công.
Thân thi?n v?i môi tr??ng, không d? cháy,chông th?m và ch?ng ?m.
Không ??c h?i.

– ??c tính t?m nh?a pima vân g?
+ Kích th??c: 1220 mm x 2440 mm có th? thay ??i.
+ ?? dày 3.0 mm ~ 30 mm
+ Kh?i l??ng riêng 450 ~ 1000 kg/m3
+ Thi?t k? Vân g?
+ C?u trúc T?m pima + L?p ph? vân g? + l?p s?n UV + l?p màng b?o v? PE

T?m nh?a Pima Laminate
T?m pima laminate t?o nên m?t tính n?ng v??t tr?i nh? : ch?u x??c ,ch?u va ??p , ch?u nhi?t,ch?u ?n mòn, ch?u tàn thu?c, ch?ng m?i m?t ,ch?u vi khu?n và ch?ng t?nh ?i?n.
V?i k? thu?t v??t b?t c?a ngành thi?t k? ?? h?a và công ngh? in giúp cho b? m?t c?a các t?m laminate có màu ,vân , hoa v?n y nh? th?t. ?ây là nét v??t tr?i c?a s?n ph?m vì có th? s?n xu?t hàng lo?t v?i ch?t l??ng và hình ?nh ??ng ??u.

– ??c tính t?m nh?a pima Laminate
+ Kích th??c: 1220 mm * 2440 mm có th? thay ??i.
+ ?? dày 3.0 mm ~ 30 mm
+ Kh?i l??ng riêng 450 ~ 1000 kg/m3
+ Thi?t k? ?a d?ng
+C?u trúc T?m nh?a pima + L?p Laminate + l?p s?n UV + l?p màng b?o v? PE
– ?ng d?ng trong thi?t k? n?i ngo?i th?t.Làm bàn t? vách ng?n cho nhà riêng,v?n phòng, b?nh vi?n …

Tâ?m nh?a Pima Acrylic gô?m co? 2 l??p: L??p nê?n la? tâ?m nh??a Pima, l??p phu? bên ngoa?i la? Acrylic hay co?n go?i la? nh??a trong suô?t. Acrylic la? m?t lo?i v?t li?u b? m?t v?i ??c tr?ng v? ?? sáng bóng và hi?n ??i..
Acrylic là m?t lo?i nh?a có ngu?n g?c t? d?u m? và có tên khoa h?c là PiMA – vi?t t?t c?a poly methacrylate. Acrylic có th? là trong su?t ho?c có màu s?c v?i nhi?u s? l?a ch?n khác nhau.

– ???c ?iê?m ky? thuâ?t
+ Ki?ch th???c: 1220mm x 2440mm,có th? thay ??i.
+ ?? dày: 3 -30 mm
+ Tr?ng l??ng: 450-1000 kg/m3
+ Màu s?c ?a da?ng, tu?y y?
– ???c ti?nh
+ Nhe?, dê? thi công, l??p ra?p.
+ Ma?u s??c sa?ng ?e?p va? phong phu?.
+ Thân thiê?n môi tr???ng, chô?ng â?m, chô?ng n???c va? chô?ng ????c nh??ng ta?c ?ô?ng ma?nh.

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH

Chuyên cung c?p t?m nh?a pima (ván nh?a pima)

??a ch?: 582 Kinh D??ng V??ng, P. An L?c, Q. Bình Tân, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0822 670 888
Hotline: 0902 878 655
Email: minhanh8587@gmail.com
Website: ctyhoangminhanh.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here