T?m pima WPC

0
38
T?m van nhua pima

T?m Pima là m?t v?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng thay cho g? và thép. So sánh v?i g?, nó có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh? sáng h?n, d? t?o hình, ch?ng cháy, ch?ng ?n mòn acid, ch?ng ?m, ch?ng th?m , cách âm… Thêm vào ?ó, có th? ph? ho?c in màu tùy ý d? dàng.

T?m pima WPC

???c s?n xu?t b?ng nh?a PVC và b?t g? tr?n theo t? l? nh?t ??nh , v?i công th?c tiên ti?n và ?ùn b?t ? nhi?t ?? cao và cu?i cùng t?o ra s?n ph?m. T?m pima WPC có tính ch?t c?a g? ,nh?ng nó không th?m n??c.T?m pima hoàn toàn có th? thay th? g? và th?m chí MDF .Do tính ch?t ??c bi?t này nó ???c s? d?ng r?ng rãi trong nhi?u l?nh v?c : xây d?ng, cao ?c và n?i th?t v?n phòng, nhà b?p và phòng t?m ,qu?ng cáo ,giao thông và v?n t?i, công nghi?p và các l?nh v?c khác.T?m pima WPC là m?t v?t li?u m?i ?ng d?ng cho thi?t k? n?i ngo?i th?t. T?m pima c?ng và m?n ? b? m?t nên có th? ???c ép b?ng nhi?u lo?i v?t li?u khác nhau nh? phim nh?a PVC ,gi?y ngâm t?m …

T?m Pima WPC m? ra m?t th? gi?i m?i c?a trang trí. Không ch? là ch?ng th?m n??c , ch?ng tia t? ngo?i mà còn ??c bi?t là r?t ??p .T?m pima WPC ??p nh? g? nh?ng có nhi?u tính n?ng t?t h?n g?.

??c tính c?a t?m pima WPC

1. Thân thi?n môi tr??ng t?m Pima WPC không ch?a benzen và gi?i phóng ch?t formaldehyde.

2. Ti?t ki?m n?ng l??ng T?m pima WPC h?p th? n?ng l??ng gi?ng nh? g? nên có th? gi? mát vào mùa hè gi? ?m vào mùa ?ông.

3.Ch?ng ?m ch?ng l?i s? ?n mòn và bi?n d?ng t?m pima PWC có th? gi?i quy?t ???c v?n ?? khi dùng g? b? ?m, cháy , bi?n d?ng ho?c gãy.

4. Ch?ng l?i tác ??ng c?a th?i ti?t t?m nh?a pima WPC có th? ch?u ???c nhi?t ?? âm 30 ?? ??n âm 70 ??.

5. Ch?ng cháy t?m pima WPC t? ??ng ng?n ch?n s? cháy theo tiêu chu?n GB/B1.

6. Không b? tác ??ng c?a côn trùng.

7. Ch?ng l?i tác ??ng c?a th?i ti?t.

SHARE
Previous articleT?m ván nh?a Pima Acrylic
Next articleT? B?P
CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH là m?t trong nh?ng nhà phân ph?i chính th?c T?m nh?a Pima và là nhà Nh?p kh?u tr?c ti?p T?m Foam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here