T?m nh?a Pima – s?n ph?m ?u vi?t, thân thi?n v?i môi tr??ng

0
30

T?m nh?a Pima là m?t trong nh?ng s?n ph?m ?ang ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay. So sánh v?i g?, t?m nh?a Pima có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh? sáng h?n, d? t?o hình, ch?ng cháy, ch?ng ?n mòn acid, ch?ng ?m, ch?ng th?m , cách âm… Thêm vào ?ó, có th? ph? ho?c in màu tùy ý d? dàng lên t?m nh?a Pima.

T?m nh?a Pima ???c s?n xu?t, tích h?p nh?ng công ngh? hi?n ??i. N?m b?t xu h??ng phát tri?n c?a ngành công nghi?p th? gi?i và nhu c?u c?a khách hàng, Công ty HMA ?ã t?o ra s?n ph?m có ?? b?n cao h?n r?t nhi?u so v?i s?n ph?m cùng lo?i. ??ng th?i t?m nh?a pima thay th? hoàn toàn ván g? công nghi?p MDF, MFC… T?m ván nh?a Pima có nh?ng tính n?ng v??t tr?i sau :

Tính n?ng c?a t?m nh?a pima

1 C?ng và b?n
2 Ch?ng th?m n??c
3 B? m?t c?ng, ch?ng tr?y
4 Không b? th?i r?a và bi?n d?ng
5 Ch?ng tác ??ng c?a môi tr??ng và va ??p
6 Ch?ng l?i s? ?n mòn c?a mu?i và n??c
7 Không b? ?n mòn b? mu?i, côn trùng và c? m?t s? acid
8 Tr?ng l??ng nh? d? thi công
9 Có th? dùng thay th? g?
10 Không ch?a chât ??c h?i
11 Có th? tái ch? hoàn toàn
12 Ch?ng cháy
13 D? v? sinh và b?o trì
t?m ván nh?a pima - tính n?ng
t?m ván nh?a pima – tính n?ng

?ng d?ng n?i b?t c?a t?m nh?a pima

Trang trí n?i th?t s? d?ng t?m nh?a pima:

– Trang trí bên trong xe h?i, xe l?a, tàu cá, thuy?n bè…

– Dùng làm k? b?p, gi??ng t?,k?, c?a …

– Dùng trong salon, c?a hàng,v?n phòng, ngân hàng, khách s?n …

T?m nh?a Pima ???c s? d?ng trong xây d?ng

– Ki?n trúc

– Dùng làm copha, ván khuôn cho c?u ki?n bê tông.

– T?m lót sàn tr?n

– Dùng trong công viên n??c.

– Dùng trong môi tr??ng ?m ??t

S? ph? bi?n c?a t?m ván nh?a Pima trong qu?ng cáo

– Làm b?ng hi?u

– Trang trí b?ng qu?ng cáo và b?ng hi?u

T?m nh?a pima ???c s? d?ng ph? bi?n nh? v?y c?ng m?t ph?n vì thân thi?n v?i môi tr??ng. Công ngh? hi?n ??i trong dây chuy?n s?n xu?t t?m nh?a pima chính là ?i?m m?u ch?t. T?m nh?a pima ?ã ???c s?n xu?t v?i ?u ?i?m n?i b?t h?n so v?i g?, thép,…

Không ch? b?n, ch?ng n??c, thân thi?n v?i môi tr??ng, t?m nh?a Pima còn ??p m?t. D? hi?u r?ng t?m nh?a pima ???c s? d?ng ph? bi?n trong r?t nhi?u l?nh v?c. Do ?ó, t?m nh?a Pima hi?n t?i ?ang ???c ?ông ??o b? ph?n khách hàng ?u tiên s? d?ng thay cho các nguyên v?t li?u khác nh? g?, thép.

Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u công ty, c?a hàng cung c?p t?m nh?a pima. V?y ph?i làm th? nào ?? có th? tìm ???c m?t nhà cung c?p t?m nh?a pima uy tín. M?t trong s? nh?ng gi?i pháp ? ?ây là Google. Trong tâm lý ng??i Vi?t Nam, có gì khó c? h?i bác G?.

Google là m?t trong nh?ng công c? tìm ki?m ??n gi?n và h?u hi?u nh?t ??i v?i ng??i dùng t?i Vi?t Nam nói riêng và toàn th? gi?i nói chung. B?n mu?n ?n gì, mua gì thì có th? lên Google ?? tìm hi?u. Ch?ng h?n b?n mu?n tìm nh?ng ??n v? cung c?p t?m ván nh?a pima, b?n ch? c?n lên Google và search “tam nhua pima”. Google s? cho ra m?t lo?t k?t qu?. Nh?ng k?t qu? ?ó chính là nh?ng ??n v? cung c?p s?n ph?m liên quan nh?t ??n t? khóa tìm ki?m. Các k?t qu? tìm ki?m hi?n th? ? trang ??u ?ánh giá m?c ?? uy tín cao c?a các ??n v? trong m?t Google. Trong s? ?ó có chúng tôi, Công Ty TNHH DV TM XNK Hoàng Minh Anh.

V?i ph??ng châm “ch?t l??ng là chín, uy tín là m??i”, chúng tôi luôn mong mu?n ?em ??n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m t?m nh?a pima t?t nh?t. Không ch? là s?n ph?m ch?t l??ng, quý khách hàng còn r?t quan tâm ??n quá trình h?u mãi. ?ó chính là ?i?u chúng tôi luôn mong mu?n ?em ??n cho quý khách hàng nh?ng d?ch v? t?t nh?t.

?ôi nét v? nhà phân ph?i t?m nh?a pima

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH là m?t trong nh?ng nhà phân ph?i chính th?c T?m nh?a Pima và là nhà Nh?p kh?u tr?c ti?p T?m Foam

T? lúc thành l?p ??n nay, v?i ph??ng châm ??t l?i ích c?a khách hàng lên hàng ??u, chúng tôi luôn mong mu?n ?em ??n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m t?m nh?a pima v?i ch?t l??ng t?t nh?t. Do ?ó, chúng tôi luôn t?p trung ?ào t?o nhân viên và cái ti?n d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng t?t nh?t.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p nguyên v?t li?u cho trang trí n?i th?t, qu?ng cáo.. Hoàng Minh Anh luôn mang ??n nh?ng s?n ph?m m?i ch?t l??ng, s? tin t??ng và hài lòng cho khách hàng. ??ng th?i khi ??n v?i HMA, quý khách hàng s? c?m nh?n ???c nh?ng d?ch v? hoàn h?o nh?t. Chúng tôi có ??i ng? nhân viên h? tr? quý khách hàng 24/7; ??ng th?i khi mua s?n ph?m t?m nh?a pima, quý khách hàng s? ???c h??ng ch? ?? h?u mãi hoàn h?o nh?t.

Thay m?t Công ty TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH chân thành c?m ?n s? tin t??ng và h?p tác c?a quý khách trong su?t th?i gian qua. Kính chúc quý khách s?c kho?, thành công trong công vi?c và cu?c s?ng.

Trân tr?ng c?m ?n!

M?i chi ti?t quý khách vui lòng liên h? :

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HOÀNG MINH ANH – chuyên cung c?p t?m nh?a pima uy tín

??a ch?: 582 Kinh D??ng V??ng, P. An L?c, Q. Bình Tân, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0822 670 888
Hotline: 0902 878 655
Email: minhanh8587@gmail.com
Website: ctyhoangminhanh.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here